Lei Shing Hong (LSH) Office

Beijing, China

Lei Shing Hong (LSH) Executive Conference

Beijing, China

The Great Entertainer

San Mateo, California

Wangjing Pano City

Beijing, China

Hong Kong Boutique

Kowloon, Hong Kong

Qian Hai Equity Fund Office

Shenzhen, China

BEA Systems Reception Lobby

San Francisco, California

Zhong Min Times Square

Shenzhen, China

Lei Shing hong (LSH) Plaza

Beijing,  China

New Beijing Star Mercedes-Benz

Beijing, China  

Tian An Mercedes-Benz

Shanghai, China  

Northstar Mercedes-Benz

Dailian, China

Pacific Century Mercedes-Benz

Beijing, China

Number 1 Mercedes-Benz

 Beijing, China 

Caterpillar Showroom

Beijing, China